Polski Związek Skata
Sędziowie

Komunikaty sędziowskie

Sędzia PZSkat

I. Kandydat na Sędziego PZSkat, warunki szkolenia

 1. Sędzią może być każdy członek PZSkat. Licencję sędziego może zdobyć osoba będąca minimum 3 lata członkiem PZSkat (nie dotyczy członków okręgów nowo-powołanych).
 2. Chętny uzyskania licencji sędziego PZSkat musi przejść szkolenie i poddać się egzaminowi.
 3. Organizatorem szkoleń i egzaminów sędziowskich jest Kolegium Sędziowskie PZSkat.
 4. Kandydat na sędziego oraz kandydat na podwyższenie klasy sędziowskiej deponuje u prezesa okręgu swoje dane osobowe, 2 zdjęcia na legitymację i identyfikator.
 5. Listę kandydatów na sędziów oraz kandydatów do szkolenia okresowego prowadzi Prezes Okręgu. Zaopiniowaną listę kandydatów wraz z wnioskiem o przeprowadzenie szkolenia przedstawia przewodniczącemu Kolegium Sędziowskiego PZSkat, która następnie przekazana zostaje kierownikowi szkolenia.
 6. Sędzia - kandydat na sędziego zobowiązany jest znać:
  1. Międzynarodowe Przepisy Gry w Skata
  2. aktualnie obowiązujące Przepisy Gry i Regulaminy rozgrywek organizowanych przez PZSkat (Okręg).
  3. systemy rozstawiania zawodników,
  4. nazewnictwo klubów i sekcji PZSkat wg publikacji na stronie internetowej PZSKAT.
 7. Podstawowe materiały szkoleniowe to: Międzynarodowe Przepisy Gry w Skata, Zbiór werdyktów sędziowskich Międzynarodowego Sądu Skata oraz Regulaminy PZSkat.
 8. Egzamin sędziowski ma formę pisemną. W czasie egzaminu dopuszcza się korzystanie z Międzynarodowych Przepisów Gry w Skata.
 9. Wyniki egzaminu ustala kierownik komisji. Kandydat, który zdał egzamin otrzymuje odpowiednie poświadczenie tego faktu (legitymacja, identyfikator).
 10. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, egzaminowany w przeciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników ma prawo do odwołania.
 11. Kandydat, który nie zdał egzaminu, może go powtórzyć na następnym egzaminie poprzedzonym udziałem w szkoleniu.
 12. Koszty szkolenia i egzaminu sędziów i kandydatów na sędziego ponoszą uczestnicy - jeśli Zarządu Okręgu nie postanowi inaczej
 13. Koszty szkolenia i egzaminu poprawkowego ponosi zainteresowany.

II. Sędzia, warunki utrzymania klas

 1. Przez przyjęcie Licencji Sędziowskiej, Sędzia zobowiązuje się do dyspozycyjności jako Sędzia PZSkat oraz do rozstrzygania kwestii spornych zgodnie z obowiązującymi Przepisami Skatowymi i Regulaminami PZSkat. Bez względu na sytuację Sędzia musi podjąć obiektywny werdykt.
 2. Sędzia obsługujący zawody odznacza się schludnym ubiorem oraz oryginalnym identyfikatorem licencyjnym.
 3. Sędzia (również jako zawodnik) swoim sportowym zachowaniem, hamowaniem emocji, oraz etyką osobistą zawsze daje przykład pozostałym uczestnikom wszelkich imprez skatowych. Przekraczanie norm może skutkować nałożeniem kary do wykluczenia z szeregów sędziowskich włącznie.
 4. Ze względu na posiadane wiadomości, staż i doświadczenie licencje sędziowskie mają następujące klasy:

                 a). Międzynarodowa.

                 b). I Klasa (PZSkat)

                 c).II Klasa (Okręgowa)

 1. Licencja sędziego klasy II (Okręgowy) nadawana jest po odbytym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie.
 2. Licencja sędziego klasy I (PZSkat) nadawana jest kandydatowi z minimum rocznym stażem na licencji sędziego klasy II (Okręgowy) po pozytywnie zdanym egzaminie poprzedzonym udziałem w szkoleniu.
 3. Sędzia z licencją klasy I (PZSkat) z 5 letnim stażem, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu PZSkat może ubiegać się o licencję sędziego klasy Międzynarodowej składając egzamin w języku niemieckim przed Komisją Międzynarodową.
 4. Licencja sędziowska klasy II ważna jest przez okres 5 lat od daty pozytywnie zdanego egzaminu, do końca roku kalendarzowego po zakończeniu tego okresu.                                                                                  
 5. Licencja sędziowska klasy I ważna bezterminowo pod warunkiem corocznego uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez Kolegium Sędziowskie.
 6. Każdy sędzia klasy II raz na dwa lata musi brać czynny udział w okresowym szkoleniu sędziowskim.
 7. Na wniosek Kolegium Sędziowskiego każdy sędzia może być wezwany do udziału w szkoleniu i poddaniu się egzaminowi sędziowskiemu. Nie spełnienie tego wymogu grozi utratą licencji sędziowskiej.
 8. Wygaśnięcie, zawieszenie ważności albo obniżenie klasy licencji może nastąpić w przypadku:

                     a). Z chwilą upływu terminu jej ważności,

                     b). Z chwilą dobrowolnej rezygnacji z jej posiadania,

                     c). Decyzją Kolegium Sędziowskiego PZSkat (w uzasadnionych przypadkach),

                     d). Decyzją Zarządu PZSkat,

                     e). Niezaliczenie egzaminu przedłużającego ważność licencji.

                     f). Nieuczestniczenie w szkoleniach okresowych.

                     g). Nieopłacenia składek członkowskich PZSkat

 1. Odnowienie (przedłużenie ważności) może nastąpić nie później jak rok po faktycznym okresie jej ważności (data poprzedniego egzaminu).
 2. Nałożenie kary dyscyplinarnej czasowego zawieszenia w prawach członka lub zawodnika przez klub, okręg lub komisje dyscyplinarne powoduje automatycznie czasowe zawieszenie w pełnieniu czynności sędziego na okres wyznaczony przez wymienione organa. W przypadkach szczególnych Kolegium Sędziowskie PZSkat może wydłużyć karę czasowego zawieszenia w pełnieniu czynności sędziego.
 3. Nadużywanie nieważnej licencji sędziowskiej może być prawnie ścigane.

Katowice 27.03.2015                                                                                                            Pion Sportowy PZSkat