Polski Związek Skata
IMP za 2020

Regulamin IMP 2020

/userfiles/strony/1319/Reg IMP za 2020 (1).doc

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI (IMP)

Warunki ogólne

  W Indywidualnych Mistrzostwach Polski bierze udział 200 zawodników wyłonionych drogą eliminacji [150 uczestników], 50 miejsc startowych w ramach „Dzikich Kart” uzupełniają Okręgi./po 5 miejsc na Okręg ,reszta miejsc w jurysdykcji  Zarządu PZSkat,/

1.  Mistrzostwa odbywają się zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata, oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi PZSkat.

2.  Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszonych ram czasowych imprezy. W przypadku przesunięć czasowych zostaje ogłoszony komunikat. Uczestnicy zobowiązani są dostosowywać się do treści komunikatów.

3.  Zawodnik zajmuje miejsce przydzielone mu przez kierownictwo/sędziego zawodów, w przeciwnym wypadku na zawodnika nakłada się karę dyscyplinarną do wykluczenia z turnieju włącznie.

4.  Spóźnienie zawodnika do rozpoczynającej się serii wyklucza go z dalszego udziału w  mistrzostwach. W takim przypadku istnieje możliwość przesunięcia zawodników w celu uzupełnienia składu niekompletnych stolików.

5.  W mistrzostwach zapis gier prowadzony jest na dwóch Listach Stolikowych przez zawodników A oraz C. W przypadku vacatu na tych miejscach czynności te przejmuje następny zawodnik (B lub D). Na inny wariant prowadzenia Listy Stolikowej trzeba uzyskać zgodę Sędziego.

6.  Przed ostatecznym podpisaniem List stolikowych należy porównać zgodność wyników. Wszelkie niezgodności wynikłe w zapisie muszą być skorygowane przed podpisaniem obu List Stolikowych.

7.  Kierownik stolika (zawodnik A) odpowiada za właściwy obieg dokumentacji po zakończonej serii: kart do gry, składek stolikowych, kart startowych zawodników oraz list stolikowych.

  8.   Po zakończonej serii następuje podliczenie wyników wszystkich uczestników zawodów.

  9.   Mistrzostwa nadzorują Sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziowskie PZSkat.

10.   Zawodnik zobowiązany jest podporządkować się decyzji Sędziego.

11.   Nie zgadzając się z decyzją Sędziego zawodnik może wnieść odwołanie od jego decyzji do Sądu Turniejowego, którego skład jest ogłoszony przed zawodami.

12.   Chęć złożenia odwołania musi być zgłoszona natychmiast po ogłoszonym werdykcie i wpisana do Protokołu Sędziowskiego. Odwołanie będzie rozpatrzone po zakończonej serii.

13.   Sąd Turniejowy jest władny zmienić decyzje sędziego.

14.   W sprawach porządkowych decyzje podejmuje kierownictwo turnieju.

Warunki dla kategorii Ogólnej

15.   Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP) w kategorii ogólnej rozgrywane są w ciągu 2 (dwóch) kolejnych dni przez wszystkich zakwalifikowanych zawodników. W pierwszym dniu rozgrywa się 4 serie po 36 rozdań z rozstawienia, drugim dniu 4 serie po 36 rozdań systemem Play-off (wg kolejności zajmowanych miejsc po każdej serii).

16.   Składka startowa dla wszystkich uczestników w finale wynosi 100 zł w tym 20 zł kaucji zwracanej w ostatniej 8 serii.

17.   W pierwszym dniu zawodów maksymalnie trzy ostatnie stoliki mogą być rozgrywane w składzie trzyosobowym.

18.   W drugim dniu zawodnik przed każdą serią odnajduje swój wynik na Liście klasyfikacyjnej oraz odczytuje przydzielony mu numer stolika, przy którym będzie uczestniczył w grze w następnej serii. Ewentualne niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu turnieju.

19.   W przypadku, kiedy dwóch lub więcej zawodników z jednego klubu/sekcji, uprawnionych jest do gry przy tym samym stoliku, sędzia dokonuje przesunięć, w taki sposób by przy każdym stoliku grali zawodnicy z różnych klubów/sekcji.

Postanowienia końcowe

20.   Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju i Sędzia Główny Turnieju.

21.  Do dnia 15 08 2021 zawodnicy zakwalifikowani do IMP zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa , brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

       Potwierdzenie zgłaszać do kol. Eugeniusza Cyrana nr. Tel. 696 092 564  lub  na emaila    Eugeniusz.cyran@gmail.com